top of page
170.jpg

Хүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургууль нь  төгсөгчдийн эргэх холбоог сайжруулах, дэмжих, давтан сургах, хамтран ажиллах үүднээс тэдэнд чиглэсэн бодлогыг хөгжлийн стратеги, журам, хөтөлбөрт тусган үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг нарийвчлан гарган ажиллаж байна.

bottom of page